วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลแห่งคุณภาพที่ผู้ใช้บริการไว้วางใจ

พันธกิจ

1.ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางอย่างมีคุณภาพ

2.ให้บริการทางการแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชนที่ครอบคลุม

3.มุ่งพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาสู่ความเข้มแข็ง

4.เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายที่พร้อมรับและดูแลลูกข่ายโซน เขาวง นาคู ห้วยผึ้ง

5. พัฒนาระบบการเงินการคลังให้มั่นคง

6. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีคุณค่าและมีความสุข

ค่านิยม

เก่งคน เก่งงาน มาตรฐานดี มีความสุข