วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลแห่งคุณภาพที่ผู้ใช้บริการไว้วางใจศรัทธา

พันธกิจ

  • พัฒนาคุณภาพบริการทางการแพทย์เฉพาะทาง
  • พัฒนาคุณภาพบริการเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน
  • พัฒนาคุณภาพบริการวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
  • พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพ
  • ให้บริการตามสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
  • พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถสูง (Talent management)

ค่านิยม

เก่งคน เก่งงาน มาตรฐานดี มีความสุข