ดาวน์โหลดเอกสาร

การเงิน

งานควบคุมภายใน

 • ตัวอย่าง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน [ดาวน์โหลด]
 • รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน [ดาวน์โหลด]
 • ตัวอย่าง รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน [ดาวน์โหลด]
 • รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน [ดาวน์โหลด]

เอกสารกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ

 • การดูแลเตรียมความพร้อมแก่หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น [ดาวน์โหลด]
 • ผลของการให้ความรู้เกี่ยวกับอาการปกติและผิดปกติของทารกแรกคลอด [ดาวน์โหลด]
 • ผลการใช้อุปกรณ์ฝึกหายใจแบบประยุกต์ของผู้ป่วย COPD [ดาวน์โหลด]
 • เครื่องปั่นก๊อสมอเตอร์ [ดาวน์โหลด]
 • การเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมน้ำหนักตัว [ดาวน์โหลด]
 • การพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง [ดาวน์โหลด]
 • การดูแลเตรียมความพร้อมแก่หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นในเขตตำบลบัวขาวที่มีปัญหา ด้าน ร่างกาย จิตใจ และ สังคม-นางรุ่งสุรีย์ ทองจันทร์ [ดาวน์โหลด]
 • การจัดการขยะในชุมชน [ดาวน์โหลด]
 • เรื่องเล่าส่งประกวด [ดาวน์โหลด]

เอกสารงานธุรการและบุคคล

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ