อัตรากำลัง

บุคลากรรพร.กุฉินารายณ์
แพทย์28
ทันตแพทย์8
เภสัชกร15
พยาบาลวิชาชีพ178
นักวิชาการสาธารณสุข13
จพ.สาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน)6
จพ.ทันตกรรม3
จพ.เภสัชกรรม13
แพทย์แผนไทย4
อื่น ๆ271
รวม539