ประกาศนโยบาย สารสนเทศ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยทางไซเบอร์ [ดาวน์โหลด]

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมยุทธศาสตร์และสารสนเทศ [ดาวน์โหลด]

นโยบายและแนวทางปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ [ดาวน์โหลด]

ประกาศระเบียบปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัย [ดาวน์โหลด]

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ-การแพทย์ดิจิทัล [ดาวน์โหลด]

เอกสารคู่มือปฏิบัติงาน Work Manual [ดาวน์โหลด]