• นพ.สิริชัย นามทรรศนีย์
  นายแพทย์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
  • นายปุณชาติ แผ่นศิลา
   รองผู้อำนวยการ รพร.กุฉินารายณ์ - ด้านการบริหารทั่วไป - ด้านการบริหารการสนับสนุนบริการทางการแพทย์ - ด้านการประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
   • กฤชชคฑา วะสัตย์
    นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
   • พัชรีภรณ์ จ้องสาระ
    หัวหน้างานพัสดุ
   • กัญญาณัฐ ภารประดับ
    หัวหน้างานการเงินและบัญชี
  • นพ.อนิก วโรรส
   รองผู้อำนวยการ รพร.กุฉินารายณ์ - ด้านการแพทย์
  • พญ.กนกวรรณ คนหาญ
   รองผู้อำนวยการ รพร.กุฉินารายณ์ - ด้านบริการปฐมภูมิ
  • ภก.ฉัตรพิสุทธิ์ วิเศษสอน
   รองผู้อำนวยการ รพร.กุฉินารายณ์ - ด้านการพัฒนาคุณภาพ/ยุทธศาสตร์
  • นางวิระวรรณ ทับคำภา
   รองผู้อำนวยการ รพร.กุฉินารายณ์ - ด้านการพยาบาล
   • รัชวารี ชื่นวัฒนา
    หัวหน้างานผู้ป่วยนอก
   • นนทกร อาจวิชัย
    หัวหน้างานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
  • ทพญ.มาลิกา นามทรรศนีย์
   หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
  • ภก.ประจงจิตร เขาเขียว
   หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม
   • ศิริพร ชุ่มมณี
    หัวหน้างานห้องยานอก
   • สุมาลี นนทมาตย์
    หัวหน้าห้องยาใน
   • ปิยะวรรณ เมืองศรีมาตย์
    หัวหน้าคลังเวชภัณฑ์
  • นางสุปราณี ภูผาคุณ
   หัวหน้ากลุ่มงานด้านบริการปฐมภูมิและองค์รวม
  • นางสุมะนีย์ เอกพันธุ์
   หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา
  • นางธันย์ชนก ตาลชัย
   หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
  • นายสมไพร ไกยวรรณ์
   หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพและสารสนเทศทางการแพทย์
   • อวิรุทธ์ เสิศสงคราม
    หัวหน้างานเวชระเบียน เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน
   • มนสิชา ปุณขันธ์
    หัวหน้างานประกันสุขภาพ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
    • สาวิตรี ทองมุล
     เจ้าพนักงานเวชสถิติ
    • วริยา แสนบุดดี
     เจ้าพนักงานเวชสถิติ
   • จักรกฤษณ์ กองน้ำ
    หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
    • อารยะ นาพรมมา
     นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
    • สมพงษ์ แซ่มชื่น
     ผู้ช่วยช่างทั่วไป
    • วารินทร์ บุญครอบ
     นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
    • เชิดศักดิ์ นามรัมย์
     พนักงานคอมพิวเตอร์