ยอดผ้าป่าประเพณียุพราชกุฉินารายณ์ 2567

จำนวน 1,095,197.21 บาท