ยอดผ้าป่าประเพณียุพราชกุฉินารายณ์ 2567

จำนวน 5,424,393.90 บาท