ตารางการให้บริการศูนย์สุขภาพุชมชนตำบลบัวขาว

คลินิกให้บริการกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและบริการปฐมภูมิ
  งานบริการคลินิกผู้ป่วยนอก งานบริการคลินิกส่งเสริมสุขภาพ
วันให้บริการ 8.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 8.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น.
จันทร์ คลินิก เบาหวาน  คลินิก เบาหวาน  คลินิก เบาหวานในชุมชน เยี่ยมบ้าน
  คลินิก ดูแลระยะสุดท้าย คลินิก ดูแลระยะสุดท้าย    
  คลินิก ตรวจรักษาโรคทั่วไป คลินิก ตรวจรักษาโรคทั่วไป    
         
อังคาร คลินิก เบาหวาน  คลินิก เบาหวาน  คลินิก วางแผนครอบครัว เยี่ยมบ้าน
  คลินิก จิตเวช คลินิก ตรวจรักษาโรคทั่วไป คลินิก ตรวจหลังคลอด  
  คลินิก ตรวจรักษาโรคทั่วไป   คลินิก ตรวจมะเร็งปากมดลูก  
         
พุธ คลินิก โรคไทรอยด์ คลินิก โรคไทรอยด์ คลินิก ฝากครรภ์ คลินิก ฝากครรภ์
  คลินิก โรคหอบหืด/ถุงลมโป่งพอง คลินิก โรคหอบหืด/ถุงลมโป่งพอง    
  คลินิก ตรวจรักษาโรคทั่วไป คลินิก ตรวจรักษาโรคทั่วไป    
  คลินิกโรคจากการทำงาน    
พฤหัสบดี คลินิก ความดันโลหิตสูง คลินิก ความดันโลหิตสูง คลินิก สุขภาพเด็กดี คลินิก สุขภาพเด็กดี
  คลินิก โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด คลินิก โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด    
  คลินิก ตรวจรักษาโรคทั่วไป คลินิก ตรวจรักษาโรคทั่วไป    
         
ศุกร์ คลินิก ความดันโลหิตสูง คลินิก ความดันโลหิตสูง คลินิก ฝากครรภ์ คลินิก ฝากครรภ์
  คลินิก โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด คลินิก โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด    
  คลินิก ตรวจรักษาโรคทั่วไป คลินิก ตรวจรักษาโรคทั่วไป