ITA 2565

MOIT 4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ
1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน งบดำเนินการปี 2565
1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2565
1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ
2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 2565
2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
3.1 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
3.2 แจ้งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน
3.2 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน
3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน