ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลคุณธรรมและความโปร่งใส

EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

EB4  หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
               
1. ขออนุมัติเผยแพร่สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)
    ประจำเดือน ตุลาคม 2562 – ธันวาคม  2563

 
2. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562
 
3. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
 
4. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562

5. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราาคม 2563

6. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563

7. ขออนุมัติเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างธ.ค.62-ก.พ.63
     
8. Print Screen