ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลคุณธรรมและความโปร่งใส

ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลคุณธรรมและความโปร่งใส

EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ฯ

1. ข้อมูลขั้นตอนการใ

Read More
ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลคุณธรรมและความโปร่งใส

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ

1. บันทึกข้อความขออน

Read More
ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลคุณธรรมและความโปร่งใส

EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

1. รายงานผลการดำเนิน

Read More