ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลคุณธรรมและความโปร่งใส

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ

1. บันทึกข้อความขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน และไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระบบบริการสาธารณสุข
 
2. คำสั่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน และไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระบบบริการสาธารณสุข
 
3. บันทึกข้อความแจ้งเวียนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน และไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระบบบริการสาธารณสุข
 
4. คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
 
5. มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานในภาครัฐโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
  
6. หนังสือรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 
7. Print Screen