วันเสาร์, มิถุนายน 15, 2024
Latest:
ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลคุณธรรมและความโปร่งใส

EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

1. บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินงานแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2563
 
2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2563
 
3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
 
4. คำสั่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
 
5. คำสั่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะดำเนินการสร้างเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
 
6.ข้อบังคับสำนักงานปลัดกะทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการฯ
 
7. ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน
 
8. บันทึกแจ้งแผนการปรับปรุงหรือแนวทางที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
 
9. Print Screen