ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลคุณธรรมและความโปร่งใส

EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ การวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

1. คำสั่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน และไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระบบบริการสาธารณสุข
 
2. ข้อมูลช่องทางการร้องเรียน
 
 3. คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
 
 4. หนังสือรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ไตรมาสที่ 1
 
 5. หนังสือรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ไตรมาสที่ 2
 
6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บ

7. Print screen