ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลคุณธรรมและความโปร่งใส

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานฯ

13.1มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ
 
– บันทึกข้อความขออนุมัติลงนามในประกาศมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนิน
 
การกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ
 
– ประกาศโรงพยาบาลสมเด้จพระยุพราชกุฉินารายณ์ เรื่องมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงาน
 
และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ
 
 13.2กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2563
 
– บันทึกข้อความขออนุมัติเห็นชอบและเผยแพร่กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการเจ้าหน้าที่
 
ปีงบประมาณ 2563
 – กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2563

 13.3การประชุมชี้แจงการบริหารผลการปฏิบัติงานการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ
 
 – บันทึกข้อความรายงานผลการประชุมชี้แจงการบริหารผลการปฏิบัติงานการดำเนิน
 
การกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ
 – รายงานการประชุมชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2/2562
 
 13.4 บันทึกข้อความแจ้งเวียนมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ

 13.5 Print Screen