ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลคุณธรรมและความโปร่งใส

EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและขอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
 
 2. ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
 
  3. บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
 
 4. ภาพถ่ายประกอบ
 
 5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
 
 6. Print Screen จาก Web site