วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลคุณธรรมและความโปร่งใส

EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

1. บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปี รพร.กุฉินารายณ์
 
2. แผนปฏิบัติราชการประจำปี รพร.กุฉินารายณ์
 
3. บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปี คปสอ.กุฉินารายณ์
 
4. ขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 
5. Print Screen