วันเสาร์, มิถุนายน 15, 2024
Latest:
ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลคุณธรรมและความโปร่งใส

EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

1. เอกสารสรุปประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการ ไตรมาส 1-2

2. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

3. ประเด็นปัญหาและอุปสรรคการจัดทำแผนงาน

4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

5. Print Screen