ข่าวประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติเพาะเชื้อในกระแสเลือดพร้อมขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์