วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลคุณธรรมและความโปร่งใส

EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

1. การตรวจสอบผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562
 
2. แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
 
3. Print screen