วันเสาร์, มิถุนายน 15, 2024
Latest:
ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลคุณธรรมและความโปร่งใส

EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรฯ

1. ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น และดีมาก ประจำปี 2562 รอบ 1ต.ค.62
 
2. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
 
3. ประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์
 
4. Print Screen