ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลคุณธรรมและความโปร่งใส

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

ข้อ 9.1.1 – 9.1.6 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
ข้อ 9.1.7 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ข้อ 9.1.8 ข้อบังคับ สธ.ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ พ.ศ.2560
ข้อ 9.1.9 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

ข้อ 9.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

ข้อ 9.3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตำมประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ข้อ 9.4 แผนกำรใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
ข้อ 9.5 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ 9.6 
รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
ข้อ 9.7.1 – 9.7.4 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อ 9.8 มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน
ข้อ 9.9 มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)
 – 
บันทึกข้อความขออนุมัติ
– แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
– Print Screen